Merhba
Storja
Gruppi
Hinijiet
Kuntatt
Ritratti
Avvizi
Fuljett
Artikli
Links
    KPP    

 

(ikklikja hawnhekk biex tara l-ewwel parti)

(ikklikja hawnhekk biex tara t-tieni parti)

Il-Knisja tal-Bidu

It-tielet parti

Is-setgħa tat-tmexxija tal-Knisja ġiet minn Kristu fdata f’idejn l-appostli li irċievew l-Ispirtu s-Santu f’Għid il-Ħamsin. Hu tahom is-setgħa li jgħammdu, jaħfru d-dnubiet, jippresjedu l-Ewkaristija u jxandru l-Vanġelu lil kullħadd. Il-Mulej ħalla f’idejn il-bnedmin dawn is-setgħat mhux għalihom infushom imma għal l-oħrajn. Fil-fatt, meta ngħidu ministru fil-Knisja nkunu qed infissru qaddejja, li għandhom ministeru. L-appostli rċevew ukoll is-setgħa li jħallu oħrajn bl-istess setgħa tagħhom biex il-Knisja tibqa tikber u tinxtered mad-dinja. Meta Kristu wiegħed lill-appostli li kellu jibqa magħhom sal-aħħar tad-dinja, hu ried jgħid li jibqa jmexxi mis-sema anki lil dawk kollha li matul iż-żminijiet kellhom jiġu warajhom.
L-appostli mill-bidunett ħassew il-bżonn li jkollhom min jgħinhom. Aqra din is-silta mill-Bibbja:

F'dawk il-jiem l-għadd tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied; għalhekk sar xi tgergir mil-Lhud Griegi kontra l-Lhud, għax dehrilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-Tnax sejjħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom: "M'hux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela, l-aħwa, ħudu ħsieb u agħżlu minn fostkom sebat irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-Ispirtu u bl-għerf, u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma." Dan il-kliem għoġob lill-ġemgħa kollha; u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu s-Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena, u lil Nikola, prosèlita minn Antijokja. Lil dawn ressquhom quddiem l-appostli, li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. (Atti 6, 1-7)

Għalkemm id-djakni dehru li ġew ordnati biex jgħinu fl-affarijiet materjali, malajr narawhom jaħdmu f’affarijiet importanti ħafna iżjed bħalma hu x-xandir tal-Kelma t’Alla; meta kien hemm bżonn l-istess djakni kienu wkoll jgħammdu l’dawk li kienu mħejjin biex jilqgħu il-Liġi ta’ Kristu f’qalbhom.
L-Appostli kellhom is-setgħat taI-isfqijiet u l-presibiteri, id-djakni dehru qrib tagħhom, imma ma kellhomx l-istess setgħat. Id-djakni setgħu jgħammdu imma ma setgħux jagħtu l-Griżma tal-Isqof. (Atti 8, 9-24)

Apparti id-djakni, fil-Knisja ta’ Ġerusalemm kien hemm ukoll il-Presbiteri. Il-Presbiteri, l-istess bħad-djakni, ma kellhomx biss xogħol materjali fil-Knisja. Il-ħidma tagħhom, bil-mod il-mod bdiet tiċċara. L-Appostli u l-presbiteri flimkien kienu jitkellmu biex isolvu kwistjonijiet u jaraw x’għandhom jagħmlu. Fl-ittra ta’ Ġakbu 5, 14 hemm miktub ‘Jekk xi ħadd fosthom jimrad, isejjaħ il-Presbiteri tal-Knisja, li waqt li jitolbu fuqu, jidilkuh biż-żejt fl-isem tal-Mulej’. Minn hawn jidher li fil-Knisja Nisranija, dan it-terminu kien jirreferi ghall-Isqfijiet.
San Pawl, kien ixandar il-Bxara t-tajba fost ġnus barranin, fil-bliet ta’ Efesu, Kreta, Galazja eċċ, u wara li jagħmel il-Katekeżi, iwaqqaf komunità ta’ nies li laqgħu il-bxara t-tajba. Pawlu kien jagħżel minn fosthom wieħed minnhom biex jieħu ħsieb imexxi l-komunità. Dawn kienu Titu u Timotju, kellhom ukoll is-setgħa ta’ Isqfijiet bħalma kellu hu stess. Pawlu saħansitra bagħtihom 3 ittri, l-Ittra lil Titu, u iż-żewġ ittri lil Timotju, li huma bħal ittri pastorali.
Minn hawn jidher, għalkemm mhux ċar ħafna li f’dawk l-ewwel snin tal-Knisja kienu diġa dehru 2 ministeri fil-Knisja: Appostli jew Isqfijiet u djakni.

(Biex inkiteb dan l-artiklu, ġie ikkonsultat is-serje fuq l-Istorja tal-Knisja ta' Fr Alexander Bonnici)

Ordinazzjoni

"...ressquhom quddiem l-appostli, li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom." (Att6, 7)

 

Aktar artikli

Il-Knisja tal-Bidu (3)

Il-Knisja tal-Bidu (2)

Il-Knisja tal-Bidu (1)

Perikli online

'Jien minix xi qaddis'...

'Min missni?'

X'toffri din il-websjat

Il-Programm ta' Alla

Il-Grazzja ta' Alla

Dar għal Alla

Daqt Ġej!

Spiccalhom l-inbid

Il-Profeti

Alla lil kullħadd irid fis-Saltna tiegħu

Il-Gratiduni tal-bniedem

Il-Konverzjoni

Għaddiet il-festa...x'ħalliet f'qalbna?

 

© 2009 Parroċċa San Franġisk t'Assisi Qawra-Buġibba.  Site powered by Qawrawebmasters.